STAVEBNICTVÍ - STUDIJNÍ OBOR 36-47-M/01

Studium oboru je čtyřleté, ukončené maturitou. Umožňuje zájemcům získat středoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví.

Tento studijní obor připravuje žáky pro činnost středních technickohospodářských pracovníků ve stavebnictví v oblasti činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích, na úseku správním. Při výuce se dbá na zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům stavební činnosti a ochrany památek v územích chráněných památkovou péčí. Studenti jsou vedeni k dodržování technických zásad a technologických pravidel podle platných technických právních norem a získávají teoretické znalosti zásad zajišťujících požární bezpečnost staveb.

Důraz se klade na zpracování výkazu výměr, kalkulace stavebních prací, stavební rozpočty, ceny materiálu, účetnictví (jednoduché i podvojné), vedení obchodní i jiné korespondence, zpracování vědeckotechnických informací - vše s maximálním využití výpočetní techniky. Studenti získají široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem.

Výuka se také orientuje na památkovou péči v oblasti stavebnictví, zejména na obnovu hodnotných a památkově chráněných objektů, obnovu bytového fondu a stavebních objektů vůbec.

Samozřejmostí je spojení teoretické přípravy s odbornou praxí.

Součástí výuky od 1. ročníku je i výchova a základní teoretické znalosti zásad zajištění požární bezpečnosti staveb pro jakoukoliv oblast budoucího působení absolventů.

Škola nabízí žákům i možnost přípravy ke studiu na vysoké škole v rámci volitelných předmětů.

Žáci se v průběhu studia zúčastňují řady exkurzí, společenských událostí (divadelních představení, tanečních kurzů, apod.), lyžařských výcvikových zájezdů i zájezdů do zahraničí.

ukázka prací

ŠVP StavebnictvíPatička stránky

vstup do administrace Počítadlo návštěv:   info