HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

Budova školy Střední odborná škola Podyjí s.r.o. je z pohledu tradice nejmladší střední školou ve Znojmě. Výuka byla zahájena ve školním roce 1994/1995 na tehdejší Soukromé střední odborné škole stavební, kdy do 1.ročníku oboru pozemní stavitelství nastoupilo do dvou tříd celkem 42 žáků. Ředitelkou školy byla jmenována PhDr. Jarmila Ladmanová, CSc., která tuto funkci vykonávala do roku 2002, kdy byl od následujícího školního roku jmenován do funkce ředitele Ing. Petr Krátký.Od roku 2015 je ředitele školy Mgr.. Pavel Šareš. V souladu se změnami legislativy ve školství byl v roce 1996 změněn název školy na Střední odbornou školu Znojmo a od roku 1998 je tato škola v povědomí široké veřejnosti pod názvem Střední odborná škola Podyjí s.r.o.

Zázemí školy

Původním zřizovatelem školy byla znojemská stavební firma L a V, s.r.o., která jejím založením rozšířila spektrum nabídky odborného školství nejen ve Znojmě, ale v celém regionu. V současné době je zřizovatelem společnost SOŠ Podyjí s.r.o., zastoupená jednatelkou Mgr. Jiřinou Lancouchovou.

Sídlem školy se stala základní škola na Jarošově ulici ve Znojmě a po přemístění základní školy v roce 1997 vznikly prostory pro vybudování nezbytného zázemí . Přibyly rýsovny, laboratoř, počítačové učebny, školní bufet, bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem. Pro další rozvoj školy bylo důležité, že v témže roce došlo i k napojení školy na počítačovou síť Internet.

V prvním školním roce své existence měla škola dva stálé učitele, které ve výuce doplňovali čtyři externí. V současné době je na škole stabilizovaný kolektiv 8 pedagogických pracovníků, které doplňují pro výuku v dálkovém studiu 4 externí.

Obory na škole

V době založení školy byl kmenovým oborem obor pozemní stavitelství v denním studiu, následně přibyl obor veřejnoprávní činnost a od školního roku 2002/2003 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor správce informačních systémů. V dálkové formě studia poskytuje škola vzdělání zakončené maturitní zkouškou u oborů veřejnoprávní činnost a pozemní stavitelství. V souvislosti s nástupem výuky dle školních vzdělávacích programů nastávají změny, které se týkají i naší školy. Od školního roku 2009/2010, počínaje 1.ročníkem, byla zahájena výuka dle školního vzdělávacího programu oboru stavebnictví a to jak v denní, tak dálkové formě studia.

Tímto krokem byl nahrazen původní obor pozemní stavitelství. Podobně je zpracován školní vzdělávací program pro 1.ročník oboru veřejnoprávní činnost v dálkové formě studia. V současné době se připravuje školní vzdělávací programu oboru informační technologie, který nahradí, pokud se názvu týká, obor správce informačních systémů počínaje 1.ročníkem školního roku 2010/2011.

Během své existence navázala škola spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Dušní ulici v Praze, Střední školou stavební v Jihlavě, Střední odbornou školou v Hranicích na Moravě, rozvíjí se i spolupráce mezi středními školami ve Znojmě a regionu.

V souvislosti se zajištěním odborné praxe v denním studiu oborů pozemní stavitelství a správce informačních systémů spolupracuje škola s řadou místních organizací a firem příslušné odbornosti.

Život na škole

Studenti školy se účastní řady sportovních a kulturních akcí, studentské odborné činnosti , matematických a literárních soutěží. Pravidelně je pořádán lyžařský výcvikový kurz, exkurze, na výstavy a veletrhy. Populární jsou poznávací a vzdělávací zájezdy do Francie, Itálie, Anglie. Studenti navštívili sídlo EU ve Štrasburku, oblíbený je u čtvrtých ročníků zájezd do Prahy spojený s návštěvou PČR, kulturních a architektonických památek. Značnou oblibu mají školní výlety ať již vodácký na Vltavě nebo adrenalinové v rekreačních střediscích Březová nebo Baldovec.

Na Střední odborné škole Podyjí s.r.o. ve Znojmě studuje v současné době v denní formě studia . Škola pokračuje ve svém hlavním cíli, kterým je zvyšování kvality výuky ve všech formách studia. S tím souvisí další rozvoj technického zázemí, využívání moderních prostředků při výuce. To vše směřuje k tomu, aby byly vytvořeny nejlepší předpoklady pro úspěšně napojení našich absolventů do profesního života a to, ať již si zvolí povolání dle příslušného absolvovaného oboru nebo budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.Patička stránky

vstup do administrace Počítadlo návštěv:   info